2-20-2016 6-49-51 PM

مراحل درخواست همکاری

 1. اولین اقدام ورود به سایت araz.me
 2. فرم تماس با ما را از این لینک تکمیل نمایئد.
 3. براساس فرم تکمیلی توسط شما همفکری میان کارشناسان آغاز می شود و کارشناس مربوطه تعیین می گردد
 4. تماس با شما کاربر گرامی و جمع آوری اطلاعات و نیازمندی های شما
 5. دوباره کارشناسان مربوطه گردهم با بحث و بررسی بروی درخواست شما مشغول می شوند
 6. پروپوزال اولیه تهیه و به صورت تایپی و چاپ شده ارسال می نمایند و تلفنی و یا حضوری توضیحات کامل را ارائه می دهند
 7. در صورتی که رضایت شما حاصل شود به مرحله بعد می رویم و اگر نه دوباره ۲ مرحله بازگشته و همفکری می کنیم
 8. در صورت رضایت از پروپوزال اولیه و شرح خدمات ما قراردادی فی مابین امضا می شود
 9. با واریز یک سوم از هزینه فرایند تکمیلی به جهت تکمیل مستندات نهایی آغاز می گردد
 10. در محله بعد مستندات به صورت چاپی ارائه شده و حضورا نیز دفاع می گردد
 11. اگر مورد رضایت قرار نگرفت حال تا زمانی که مستندات نهایی ارائه شده مورد تائید قرار نگیرد ما در همین مرحله خواهیم ماند تا رضایت شما جلب شود(بدون هیچ هزینه اضافی)
 12. در صورت رضایت از مستندات و دفاع قابل قبول در صورت رضایت می توانیم وارد فاز اجرائی و عملیاتی شویم.
 13. برگزاری جلسات به جهت ورود به فاز اجرائی و عملیاتی
 14. ما همیشه آماده هستیم.